INFO & CONTACT  
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene Voorwaarden

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  Airsoftshop biedt haar klanten de mogelijkheid om airsoft accessoires, toebehoren en gerelateerde artikelen te bestellen.
  Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Airsoftshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Airsoftshop.

  De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto's. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


  Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

  Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Airsoftshop.

  Airsoftshop is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


  Artikel 4: Online aankopen

  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Airsoftshop assortiment online aan te kopen.

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Airsoftshop. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of op het gekozen leveringsadres.

  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

   

  • Visa
  • MasterCard
  • PayPal
  • Bankoverschrijving


  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Airsoftshop.
  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Airsoftshop te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


  Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Airsoftshop beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Airsoftshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


  Artikel 7: Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


  Artikel 8: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  b. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Airsoftshop klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Airsoftshop.

  Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.


  Artikel 9: Verzakingstermijn

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
  De consument heeft het recht aan Airsoftshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

  Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Airsoftshop klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Airsoftshop, Europalaan 1 A1, 8970 Poperinge.

  Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Zullen in geen geval worden teruggenomen:
  - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


  Artikel 10: Privacy

  Airsoftshop verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Airsoftshop toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Airsoftshop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Airsoftshop uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: Airsoftshop, Europalaan 1 A1, 8970 Poperinge.


  Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Airsoftshop om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


  Artikel 12: Wijziging voorwaarden


  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Airsoftshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

  Airsoftshop kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


  Artikel 13: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


  Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Ieper bevoegd.